FUNDACJA

Filozofia
 

Zrzut ekranu 2014-02-08 o 20.27.25

 

Obszar działania

Animacja Kulturalna

Projekty małe i duże – od kameralnych spotkań i warsztatów aż po spektakularne realizacje w przestrzeni miejskiej czy kilkutysięczne festiwale. Niezależnie od rozmachu najważniejszy jest odbiorca i cel, do którego wspólnie dążymy.
Nie interesują nas działania jednorazowe ani eventy, które nie wprowadzają trwałej zmiany. Dlatego każdy projekt musi być częścią procesu, reakcją na problem i ma być realizowany w konkretnym celu. 

Eksploracja Kultury

Wyzwania stawiane sobie oraz zaangażowanym twórcom.
Ale także refleksja i metodyczne badanie kultury z jej otoczeniem.

Antycypowanie Kultury

Wyznaczanie trendów i przełamanie stereotypowych działań w przestrzeni miejskiej. Nie boimy się eksperymentów ani działań, o których inni jeszcze nie pomyśleli.

 

Zespół Fundacji

 

ignac

Cezary Hunkiewicz

Prezes Fundacji

Socjolog, nauczyciel akademicki, animator kultury. Współzałożyciel Fundacji. Od niemal 15 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju sztuki niezależnej w kraju i za granicą. Uczestnik międzynarodowych konferencji, paneli, autor artykułów o tematyce społecznej i referatów nt. kultury miejskiej.

  Cezary

Anna Bakiera

Wiceprezes Fundacji

Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki KUL. Laureatka wielu nagród i stypendiów za wysokie osiągnięcia w nauce i działalność kulturalną. Z Europejską Fundacją Kultury Miejskiej związana od 2009 roku. Współzałożycielka Brain Damage Gallery.

  Anna

 

autor_igor_dzierzanowski

Igor Dzierżanowski

Fundator

Z wykształcenia lekarz weterynarii. Pionier polskiego graffiti. W latach 90. współtwórca scenografii telewizyjnych oraz wielu projektów reklamowych. W latach 2000-2006 wydawca i redaktor naczelny Brain Damage Magazine. Organizator i animator imprez związanych z twórczością niezależną. Do końca 2007 przedsiębiorca, współwłaściciel i dyrektor kreatywny agencji reklamowej Mediatouch i oraz wydawnictwa prasowego.

  Cezary

Konrad Smolarski

Autograph Studio

  Ania

20237_100193233351483_817542_n-2

126no_profile

Mateusz Durczak

Tłumacz, artysta

  Cezary

Dominika Demczuk

  Ania

126no_profile

 

126no_profile

Martyna Kwaśniak

  Cezary

Kasia Wojewoda

  Ania

126no_profile

 

126no_profile

Natalia Adamczyk

  Cezary

Bartek Mitura

  Ania

126no_profile

 

 

 

Sprawozdania

2007

a) Sprawozdanie merytoryczne

b) Rachunek zysków i strat

c) Informacja dodatkowa

 

2008

a) Sprawozdanie merytoryczne 

b) Rachunek zysków i strat

c) Informacja dodatkowa

2009

a) Sprawozdanie merytoryczne 

b) Rachunek zysków i strat

c) Informacja dodatkowa

2010

a) Sprawozdanie merytoryczne 

b) Rachunek zysków i strat

c) Informacja dodatkowa

2011

a) Sprawozdanie merytoryczne

b) Rachunek zysków i strat

c) Informacja dodatkowa

2012

a) Sprawozdanie merytoryczne 

b) Rachunek zysków i strat

c) Informacja dodatkowa

 

 

 

Statut Fundacji

Zrzut ekranu 2013-11-13 o 02.34.58

  STATUT

Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora: Igora Dzierżanowskiego, aktem notarialnym z dnia 12.01.2006 r. – Repertorium A-Nr 353/2007 działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego Statutu.

2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe. Mogą mieć one osobowość prawną.

§ 3

1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

2. Odpowiednikiem nazwy w języku angielskim jest: ”European Foundation for Urban Culture”.

II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie kultury i sztuki, a w szczególności:

a. Integracja środowiska młodych artystów.

b. Edukacja i wychowanie artystyczne i kulturalne.

c. Rozwój wspólnot lokalnych.

d. Działanie na rzecz integracji europejskiej.

e. Działalność na rzecz podmiotów, których celami statutowymi jest: promocja kultury młodzieżowej, edukacja, działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez:

a. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

b. Zawiązanie współpracy z artystami z innych krajów Unii Europejskiej.

c. Promocję utalentowanej młodzieży.

d. Rzecznictwo interesów środowisk młodzieżowych.

e. Organizowanie i wspieranie działalności wydawniczej promującej cele Fundacji.

f. Współprace z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.

g. Wspieranie działalności innych osób i instytucji, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

h. Propagowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu.

2. Fundacja może współpracować z wszelkimi osobami i organizacjami zarówno rządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi jaki i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny jest z celami Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowią:

a. fundusz założycielski Fundacji w kwocie 5 000 zł. (pięć tysięcy złotych), z którego kwota 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

b. dochody uzyskane przez Fundację

c. prawa nabyte przez Fundację.

§ 8

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:

a. darowizny, spadki, zapisy,

b. dotacje i subwencje oraz granty,

c. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochody z aktywów Fundacji,

e. odsetki od kwot zdeponowanych w bankach,

f. dochody z działalności gospodarczej.

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

IV. Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 9

1. Dla pozyskiwania środków na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje w szczególności (wg. PKD):

22, 1, , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

22, 3, , REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

51, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

51, 47, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

51, 70, A, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA

51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA

52, 46, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA

52, 47, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

52, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

52, 63, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWA

72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ

73,20, G, PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK PIĘKNYCH

73, 20, H, PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI

73, 20, I, PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

74, 13, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

74, 40, Z, REKLAMA

74, 81, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

74, 84, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

74, 84, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

80, 42, B, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.

80, 42, Z, POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE

92, 11, Z, PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO

92, 13, Z, PROJEKCJA FILMÓW

92, 31, E, DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH

92, 31, F, DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY

92, 31, G, ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

92, 32 Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

92, 62, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

V. Władze Fundacji.

§ 10

1. Organami Fundacji są:

A. Rada Fundacji

B. Zarząd Fundacji.

A. Rada Fundacji.

§ 11

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków.

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Do czasu powołania Rady Fundacji jej funkcje pełni Fundator. W przypadku śmierci Fundatora następnych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje swą decyzją Rada Fundacji.

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

Przewodniczący Rady Fundacji w okresach pomiędzy sesjami Rady może wykonywać niektóre jej kompetencje na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy

§ 12

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów obecnych; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 13

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

a. Nadzór nad działalnością Fundacji,

b. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

c. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

d. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

e. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

f. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

g. Wprowadzanie zmian w statucie Fundacji.

§ 14

1. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.

2. Każdy z członków Rady może złożyć pisemną rezygnację bez podania powodów.

B. Zarząd Fundacji.

§ 15

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi nie więcej niż 3 osoby, powoływane przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.

2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu z uzasadnionych przyczyn w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

6. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu Fundacji. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

b. kierowanie działalnością Fundacji i sprawowanie zarządu jej majątkiem,

c. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,

d. uchwalanie regulaminów,

e. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji,

f. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,

g. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wielkości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

4. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się, co najmniej raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli jest na nim obecna, co najmniej połowa członków.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

a. Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo,

b. Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie

2. W sprawach zwykłego zarządu członek Zarządu może działać samodzielnie.

Za sprawy zwykłego Zarządu uważa się zobowiązania finansowe nie przekraczające kwoty 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

3. Do przyjęcia przysporzenia na rzecz Fundacji wystarcza oświadczenie woli jednego członka Zarządu Fundacji.

4. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążenia nieruchomości Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 18

1. Zmiany statutu dokonuje Rada Fundacji, większością 3/4 głosów oddanych.

2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć istotnych celów Fundacji i jej nazwy.

§ 19

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

3. Likwidację przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji, któremu w okresie likwidacji przysługują uprawnienia Zarządu.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie na cele statutowe Fundacji.

§ 20

1. Organizację wewnętrzną Fundacji określa „Regulamin organizacyjny” uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

Dla Darczyńców

Osoby i instytucje, zainteresowane udzieleniem Fundacji wsparcia materialnego, organizacyjnego lub objęciem roli mecenasa projektu prosimy o kontakt z Prezesem Fundacji: cezary.hunkiewicz@efkm.eu

Darowizny można wpłacać bezpośrednio na konto główne Fundacji:
Bank Millenium, 53 1160 2202 0000 0000 8633 4894

UWAGA!
Donatorzy i darczyńcy mogą skorzystać z odliczeń podatkowych!

Odliczeń można dokonać w przypadku osób fizycznych (do 6% podstawy opodatkowania) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt, udzielimy wszelkich niezbędnych wyjaśnień, ze wskazaniem szczegółowych uwarunkować prawnych.

W przypadku osób prawnych (do 10% podstawy opodatkowania) na podstawieart. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt, udzielimy wszelkich niezbędnych wyjaśnień, ze wskazaniem szczegółowych uwarunkować prawnych.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny jest dowód wpłaty na konto Fundacji.

Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy!